Obchodní podmínky

Doprava a platba

 
1. Úvodní ustanovení

 
1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.lekarnaave.cz je společnost Lékárna AVE s.r.o. se sídlem na Počernická 699/62e
108 00 Praha 10 , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 139727 (dále jen „Prodávající“ nebo „AVE“).


1.2. Kontaktní údaje Prodávajícího:

Lékárna AVE, Krátká /2, Šumperk 787 01
telefon: +420 602 551 244
e-mail: info@lekarnaave.cz


1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou podle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, součástí kupní smlouvy mezi AVE a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“), uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.lekarnaave.cz (dále jen „internetový obchod“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vzniklé při uzavírání kupních smluv. OP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně jen v českém jazyce.


 
2.Obsah smlouvy

 
2.1. Internetový obchod obsahuje přehled zboží určeného k prodeji zásilkovým způsobem v rámci podnikatelské činnosti AVE. Seznam zboží (a jeho ceny) v internetovém obchodu se může lišit od zboží (včetně jeho cen) nabízeného v kamenných prodejnách lékáren AVE. Prostřednictvím internetového obchodu není možné zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Zboží lze doručit pouze na území České republiky.


2.2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je ve výjimečných případech oprávněn odmítnout objednávku Kupujícího – zejména, nikoliv však výlučně, v případě, kdy mu takový postup umožňují zvláštní právní předpisy, to je například v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží. Dále je Prodávající oprávněn odmítnout objednávku kupujícího tehdy, pokud tento Kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či tehdy, pokud jakkoliv jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.

 
2.3. Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců. U léčiv (včetně veterinárních) jsou rozhodné informace obsažené v příbalovém letáku.


2.4. Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti Prodávajícího plnit, případně do ukončení akce ze strany Prodávajícího.

 


 
3. Objednávka a uzavření koupě

 

3.1. Objednávka musí obsahovat veškeré formulářem předepsané povinné údaje a náležitosti. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně objednávku opravit. V závěru procesu jsou kupujícímu zprostředkovány pomocí odkazu aktuální obchodní podmínky. Souhlas s obchodními podmínkami je nutné provézt aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Následným odesláním objednávky (klikem na tlačítko “Odeslat objednávku“) potvrzuje kupující správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje ani sám ani u třetích osob.


3.2. Před odesláním objednávky potvrdí Kupující seznámení se a souhlas s OP zaškrtnutím políčka Souhlasím s obchodním podmínkami. Znění platných OP je Kupujícímu přímo dostupné u příslušného tlačítka. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU Kupující potvrzuje správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s těmito OP, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob. Po odeslání objednávky Kupující obdrží od Prodávající e-mailem rekapitulaci objednávky, která ale není přijetím objednávky. Objednávka je Prodávající přijata v okamžiku, kdy Kupující obdrží e-mail s předmětem „Přijetí objednávky XXX XXX“. Tím je kupní smlouva uzavřena.

 

3.3. Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, skladby zboží, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (telefonicky, e-mailem, písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, má se za to, že objednávka se neuskutečnila.

 

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.

 

3.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není Kupujícímu přístupná. 

3.6. Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany Kupujícího. Návrhy změn, dodatků či odchylek ze strany Kupujícího vůči potvrzené objednávce Prodávajícího považuje Prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy.

 

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se zveřejněné ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout objednávku rovněž v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnou objednávku Kupujícího, který minimálně ve dvou případech neuhradil kupní cenu za objednávku anebo se minimálně ve dvou případech objednané zboží vrátilo Prodávajícímu.

 


 
4. Cena a platba


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti či platební kartou při osobním odběru v lékárně;
 • na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
 • on-line platební kartou – platební brána ComGate;
 • převodem na účet vedený u Creditas 0000000035/2250
 • vybranými platebními poukázkami při osobním vyzvednutí v lékárně (uplatnění poukázek se řídí právními předpisy a podmínkami stanovenými vydavateli jednotlivých poukázek);
 • platební metodou Edenred;
 • Platební metodou Pluxee (dříve Sodexo);
 • platební metodou Benefit Plus.

 
4.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od odeslání objednávky.

 

 4.3. K ceně zboží bude připočítáno poštovné a cena dobírky, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.


 4.4.  Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním zboží, obdrží Kupující elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v zákaznickém účtu potvrzení o úhradě kupní ceny.

 


 
5. Doprava, poštovné a dodací lhůty

 

5.1. Přehled možných způsobů dodání zboží určuje Prodávající a uvádí je v internetovém obchodu na tomto odkaze: Doprava a platba. Kupující si je oprávněn zvolit druh dopravy pouze z možností dopravy nabízené Prodávajícím. Přehled způsobů dodání zboží se považuje za součást těchto OP.

 

5.2. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí Kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně (minimálně dvakrát), je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce. Rovněž v případě, že Kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s doručováním zboží a paušální administrativní poplatek pokrývající náklady s vyřízením objednávky ve výši 59 Kč.

 

5.4. Léčivé přípravky budou odeslány Kupujícímu nejpozději ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání Kupujícímu nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude Kupujícímu nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

 

5.5. U ostatního zboží neuvedeného v předchozím odstavci v případě, že:

 •  zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do tří (3) pracovních dní od přijetí objednávky;
 • u zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti, uvedené u daného zboží, od přijetí objednávky;
 • u zboží, které je předmětem rezervace, bude zboží předáno Kupujícímu ve zvoleném odběrném místě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od přijetí rezervace nebo od úhrady kupní ceny, je-li Kupujícím zvolena platba předem.

 

5.6. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je Kupujícímu zaslána elektronicky na e-mail, nejpozději do jednoho (1) dne po převzetí zboží.

 


 
6. Odpovědnost za vady a záruka


6.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 
6.2. Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný na stránkách internetového obchodu.


6.3. Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro Kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost (např. uvedením IČ nebo DIČ) uvede při objednávce zboží (dále jen „podnikatel“). Právo podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.


6.4. Pokud Kupující reklamované zboží zasílá na adresu Prodávajícího (tj. nepředává ho přímo osobně Prodávajícímu), doporučuje prodávající spolu s reklamovaným zbožím zaslat i reklamační list (ke stažení zde) a kopii dokladu o koupi zboží.

 

6.5. Prodávající zajišťuje informační službu poskytovanou farmaceutem podle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 8:00 do 16 hodin). Prodávající má zavedený a udržuje systém pro shromažďování, zpracovávání a oznamování informací o podezřeních na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky léčivých přípravků a závady jakosti léčivých přípravků.

Prodávající má v rámci internetových stránek vedenu zákonem požadovanou -informační službu, která slouží k poskytování poradenství o léčivých přípravcích a shromažďování hlášení o nežádoucích účincích. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny na internetové stránce  v rámci internetového obchodu - odkaz Kontakty.


6.6. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, prodávající doporučuje Kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. 

6.7. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Je tak zajištěna mimo jiné možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady.

 


 
7. Odstoupení od smlouvy

 
7.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

 

 7.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího a to:

 •  písemně dopisem na adresu Lékárna AVE, Krátká /2, Šumperk 787 01, nebo
 • na emailovou adresu: info@lekarnaave.cz, a to formou jednostranného právního jednání prostřednictvím formuláře ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY dostupného na stránce www.lekarnaave.cz, kdy podoba tohoto formuláře není právně závazná a kupující má právo vyjádřit svou vůli k odstoupení jiným formulářem, který si vyhotoví, avšak se zachováním zákonným náležitostí;
 • jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu.

 

 7.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 7.4. V případě obdržení odstoupení od smlouvy Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

 
7.5. V případě uplatnění práva dle článku 6.1. těchto OP je Kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od Prodávajícího obdržel, zaslat Prodávajícímu na jeho adresu v čl. 1.2. OP , kdy Prodávající neakceptuje vrácení zboží na dobírku.

 
7.6. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po Kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v občanském zákoníku.

 
7.7. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy dle článku 7.1. těchto OP, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, ne však dříve, než Kupující vrátí zboží. Pro vrácení zboží platí stejný způsob platby, jaký proběhl u kupní smlouvy. Dohoda stran o jiném způsobu není vyloučena.

 
7.8. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 
7.9. Na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich vrácení bez udání důvodu v případě uzavření kupní smlouvy na dálku podle občanského zákoníku (obdobně je tomu při výdeji léčivých přípravků v lékárně).
Ohledně dalšího zboží (např. zdravotnické prostředky nebo potravinové doplňky) pak kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zejména, když se jedná o zboží:

 •  upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • které podléhá rychlé zkáze, zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit zpět poté, co jej Kupující porušil.

 
7.10. Ustanovení čl. 7 těchto OP se nepoužijí pro podnikatele.

7.11. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

 


 
8. Zrušení objednávky ze strany Prodávajícího

 
8.1. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, je ve výrobním výpadku, nedodává se nebo dojde k vyčerpání zásob. V takovém případě Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

 
8.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží dále třetím osobám.

 
8.3. Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku zrušit, a to i tehdy, pokud Kupující obdržel potvrzující email, jedná-li se o zjevnou chybu v kupní ceně zboží (tj. o cenu zjevně jinou, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). O zjevnou chybu v ceně zboží se bude jednat například v případě chybějící jedné či více cifer, sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by tato sleva byla speciálně marketingově komunikována (např. v newsletteru) a jiné zjevné chyby v psaní; v případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné, či jde o zjevnou chybu v ceně zboží, je Kupující povinen ověřit si předem výši kupní ceny u prodávajícího. Pokud tato situace nastane, prodávající bude bez zbytečného odkladu kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu kupní cena vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena.

 


 
9. Závěrečná ustanovení

 
9.1. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení op ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 
9.2. Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení Kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že Prodávající není oprávněn provádět distribuci léčiv a že není distributorem zdravotnických prostředků. V případě, že se toto prohlášení Kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se Kupující nahradit Prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které Prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených Prodávajícímu příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

 
9.3. Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Ochrana osobních údajů v e-shopu, který je dostupný na stránkách internetového obchodu.

 

 9.4. Prodávající tímto informuje Kupujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž kontaktní údaje nalezne na www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
9.5. Pokud by některé ustanovení těchto OP bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

 
9.6. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 19.1.2024. a ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

nahoru


Doprava a platba


 1. Rezervace zboží - Olomouc - Lékárna AVE 0,- Kč
 2. Rezervace zboží - Ostrava - Lékárna AVE 0,- Kč
 3. Rezervace zboží - Šumperk - Lékárna AVE 0,- Kč
 4. Rezervace zboží - Zábřeh na Moravě - Lékárna AVE 0,- Kč
 5. Rezervace zboží - Zábřeh na Moravě - Lékárna AVE Septima 0,- Kč
 6. Rezervace zboží - Opava - Lékárna AVE 0,- Kč
 7. Rezervace zboží - Havlíčkův Brod - Lékárna AVE 0,- Kč
 8. Rezervace zboží - Praha 10 – Malešice - Lékárna AVE 0,- Kč
 9. Rezervace zboží - Praha Masarykovo nádraží - Lékárna AVE 0,- Kč
 10. Rezervace zboží - Praha - MŮSTEK - Lékárna AVE 0,- Kč
 11. Rezervace zboží - Frýdlant nad Ostravicí - Lékárna AVE 0,- Kč
 12. Rezervace zboží - Hradec Králové - Lékárna AVE 0,- Kč
 13. Rezervace zboží - Brno Šilingrovo nám. - Lékárna AVE 0,- Kč
 14. Rezervace zboží - Bruntál Jesenická - Lékárna AVE 0,- Kč
 15. Rezervace zboží - Bohumín - Lékárna AVE 0,- Kč
 16. Rezervace zboží - Brno, Svatopetrská - Lékárna AVE 0,- Kč
 17. PPL SMART - VÝDEJNÍ MÍSTO 60,- Kč
 18. PPL zásilková služba 85,- Kč
 19. Česká pošta - Balík Do ruky 89,- Kč
 20. Česká pošta - Balík Na poštu 79,- Kč
 21. Česká pošta balík do BALÍKOVNY 65,- Kč
 22. Zásilkovna 65,- Kč
 23. Zásilkovna - doručení na adresu 89,- Kč

DŮLEŽITÉ: Při rezervaci zboží vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše rezervace připravena k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené! Vaše rezervace bude na vybrané pobočce připravena po dobu 2 týdnů.

Při objednávce nad 1298,- Kč je doprava zdarma.

U objemných zásilek může být stanovena individuální cena poštovného, v tomto případě Vás budeme kontaktovat.

Doručení na Slovensko
Zboží zasíláme pouze na území České republiky. Pro zaslání na Slovensko doporučujeme nakoupit v naší sesterské on-line lékárně www.lekarenave.sk


nahoru

Články a poradenství

CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKA

I na dovolené je dobré být připraven.. neopomenout při cestě na dovolenou:

11 Črv

Žlutá řada od WALMARKU

Hledáte kvalitní doplňky stravy s dl..nejcennější co máte, o Vaše zdraví!

06 Kvě

Trápí Vás bodavá bolest, píchání, brnění a mravenčení v rukou a nohou?

Omezuje Vás to v každodenním životě? Zhoršují se tyto příznaky v noci?

23 Dub

Glutathion – látka tělu vlastní a velmi důležitá, ale přitom pro většinu z nás neznámá.

Glutathion – látka tělu vlastní a ve.. nám tato látka pomoci i s COVID-19?

19 Bře

Promo akce na lékárnách AVE